Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Chiều ngày 17/5/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình”

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2017 của Ban chấp hành TW Khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 464/NQ-BCSĐ của Ban cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và văn bản số 296/HD-VKHTLVN ngày 04/05/2018 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc xây dựng đề án: “Kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị, Chi ủy và Ban Lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng đề án theo đúng tinh thần của các Nghị quyết và hướng dẫn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tham dự buổi thẩm định đề án có GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính – Thành viên Hội đồng thẩm định, ThS. Nguyễn Thu Thảo - Trưởng Ban Tài chính, Kế toán - Thành viên Hội đồng thẩm định, ThS. Trần Mạnh Trường - Phó Trưởng Ban Kế hoạch, Tổng hợp - Thành viên Hội đồng thẩm định, cùng một số chuyên viên các ban chức năng của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, cùng toàn thể Chi ủy, Ban lãnh đạo Viện, các thành viên Tổ soạn thảo đề án và Lãnh đạo các đơn vị.

PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính tuyên bố lý do và công bố Quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
về việc thành lập Tổ thẩm định Đề án

Sau phần tuyên bố lý do và công bố Quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc thành lập Tổ thẩm định Đề án, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định công bố chương trình và nội dung của buổi thẩm định, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Tổ trưởng Tổ soạn thảo đề án thay mặt tổ soạn thảo trình bày đề án “Kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình”. Nội dung chính của đề án là đánh giá được thực trạng hoạt động của tổ chức bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực, phương thức quản lý điều hành, tài chính, tài sản của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; Phân tích, làm rõ tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao, đánh giá thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên. Đề án đã xác định rõ mục tiêu cụ thể là:

- Giai đoạn từ nay đến 2021: Giảm 01 đơn vị trực thuộc; Mức độ tự chủ tài chính của Viện đạt  90%; Tinh giản 10% biên chế sự nghiệp khoa học hưởng lương từ ngân sách so với năm 2015.

- Giai đoạn 2021- 2025: Mức độ tự chủ tài chính của Viện đạt trên 90%; Tinh giản 10% biên chế sự nghiệp khoa học hưởng lương từ ngân sách so với năm 2021.

- Định hướng năm từ năm 2026 đến năm 2030: Mức độ tự chủ tài chính của Viện đạt 100%; Chuyển đổi từ tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đảm bảo chi thường xuyên.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trình bày đề án

Sau khi nghe các ý kiến góp ý của các thành viên tổ thẩm định, ý kiến giải trình của tổ soạn thảo, GS.TS. Trần Đình Hòa - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận:

- Đề án: “Kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình” được soạn thảo công phu, số liệu rõ ràng, trình bày theo đúng hướng dẫn. Nội dung của đề án đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đảm bảo tinh giản biên chế, giảm đầu mối quản lý theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.

- Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cần xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý của Tổ thẩm định, rà soát, bổ sung một số thông tin để Đề án thực hiện có tính khả thi cao.

-  Đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng đề án của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình và 100 % thành viên Tổ thẩm định nhất trí thông qua đề án.

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn