Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Thực hiện hợp đồng số 11/16/ĐTĐL.CN.CNN giữa Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật với Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình về việc thực hiện đề tài: Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, trong tháng 5 năm 2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức đoàn nghiên cứu thực hiện điều tra, khảo sát tại Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

Một số hình ảnh, kết quả của chuyến điều tra, khảo sát:

Thu mẫu thực vật bậc cao có mạch

Thu mẫu động vật đáy tại suối Khe Thẻ

Đặt lưới thu mẫu chim.

Như vậy, trong đợt khảo sát này, đoàn nghiên cứu đã thu thập mẫu thực vật nổi (Phytoplankton), động vật nổi (Zooplankton), động vật đáy (Zoobenthos), thực vật có mạch (Tracheophyta), cá (Pisces), côn trùng cạn (Insecta), động vật đất, vi sinh vật (Microorganism), rêu (Bryophyte), nấm (Fungi), chim (Aves), thú (Mammalia), l¬ưỡng cư (Amphibia), bò sát (Reptilia). Đây là kết quả bước đầu để phân tích, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái tại Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.

    KS. Nguyễn Nguyên Hằng

                                                                       Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn