Hotline: 090 343 6383

Ngày 26/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Ứng dụng quy trình phòng trừ mối để bảo vệ một số công trình di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ”. Dự án được giao cho Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị chủ trì thực hiện và ThS. Nguyễn Minh Đức là chủ nhiệm dự án.

- Mục tiêu dự án: mở rộng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh về việc áp dụng quy trình phòng trừ mối đạt hiệu quả cao, thân thiện với môi trường nhằm thay thế công nghệ sử dụng nhiều hóa chất tại các công trình di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hàng năm cho việc tu sửa các công trình di tích bị mối xâm hại.

- Nội dung của dự án:

+ Khảo sát, đánh giá tình hình mối gây hại tại công trình di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; Xây dựng kế hoạch triển khai phòng trừ mối hại cho các công trình di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh;

+ Triển khai ứng dụng quy trình phòng trừ mối tại 10 công di tích cấp quốc gia và 02 di tích cấp tỉnh;

+ Hội thảo, thông tin tuyên truyền về kết quả triển khai dự án; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình công nghệ phòng trừ mối cho các cán bộ quản lý tại các di tích trên địa bàn tỉnh hoặc cán bộ văn hóa cấp tỉnh, xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 7/ 2017 đến tháng 12/ 2018)./.

ThS. Nguyễn Thị My

Phòng thí nghiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn