Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Trong thời gian từ ngày 21-23/6/2019, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đi kiểm tra quá trình thi công xây dựng mô hình thuộc đề tài Khoa học và Công nghệ độc lập cấp Quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long” do ThS. Nguyễn Hoàng Hanh - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ nhiệm.

(WIP) - Ngày 24/5/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”. Mã số ĐTĐL.CN-15/16 do TS. Ngô Xuân Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Khi xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 cần xác định rõ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) là một đột phá chiến lược và có một mục riêng nói về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH, CN&ĐMST, trong đó nêu rõ KH, CN&ĐMST là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 và 2021 - 2025.

Ngày 22/4/2019, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam” do PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ nhiệm. Mã số ĐTĐL.CN-15/16.

(WIP) - Ngày 12 tháng 4 năm 2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn kết quả nghiên cứu chính của Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị chủ trì thực hiện.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn