Hotline: 0798039696

Việt Nam là một quốc gia có trên 3.260 km bờ biển, trải dài từ tỉnh Quảng Ninh đến Kiên Giang, có 28 tỉnh, thành phố có rừng ngập mặn và đất ngập mặn ven biển, ven sông, bãi bồi, vụng, vịnh và đầm phá. Các hệ sinh thái quan trọng mang lại nhiều sản phẩm hữu dụng và dịch vụ cho cộng đồng dân cư. Các hệ sinh thái này đa tác dụng ngoài cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ, nguồn lợi thủy sản, còn là nơi giải trí, du lịch sinh thái, thấm lọc sinh học, cố định đất, tích tụ C, hấp thụ CO­2 và điều hòa khí hậu. Đặc biệt, rừng ngập mặn là “bức tường xanh” có tác dụng làm giảm sóng, giảm dòng chảy ven bờ tác động vào đê biển, bảo vệ và tạo sinh kế cho cư dân ven biển. Để đạt được mục tiêu khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái vùng triều cho một khu vực điển hình như đồng bằng sông Cửu Long thì cần nhiều nghiên cứu, đánh giá về một số hệ sinh thái điển hình vùng cửa sông, bãi bồi và rừng ngập mặn làm cơ sở đề xuất các giải pháp sinh thái tổng hợp nhằm phát triển ổn định vùng biển Việt Nam.

Cuốn sách “Hệ sinh thái vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long” được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”, mã số ĐTĐL.CN-10/17 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020, nhằm xác định được giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển bền vững các mô hình sinh thái tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sách gồm 5 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu các hệ sinh thái vùng triều ven biển; Chương 2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cơ bản vùng đồng bằng sông Cửu Long; Chương 3. Hiện trạng các hệ sinh thái của 3 khu vực đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long; Chương 4. Xây dựng mô hình sinh thái thực nghiệm khu vực vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long; Chương 5. Một số hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình sinh thái trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể nói, tài liệu về hệ sinh thái vùng triều ở nước ta chưa nhiều và đầy đủ. Do vậy, cuốn sách “Hệ sinh thái vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long” sẽ là tài liệu chuyên khảo có giá trị cung cấp thông tin về thực trạng và một số giải pháp phục hồi các hệ sinh thái đã, đang bị suy thoái mà còn là tài liệu tham khảo để mở rộng nghiên cứu ở các vùng miền duyên hải khác của Việt Nam hay các nước trong khu vực.

001 200721

Hình ảnh trang bìa cuốn sách

Người viết: TS. Đỗ Quý Mạnh

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn