Hotline: 0798039696

Danh sách thành viên Hội đồng khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

TT Họ và tên Học hàm, học vị Ngành Chức danh trong hội đồng
1  Trịnh Văn Hạnh Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học Chủ tịch
2  Nguyễn Quốc Huy Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học Phó Chủ tịch
3  Phạm Văn Động Thạc sĩ Địa vật lý Ủy viên
4  Lê Văn Tuất  Thạc sĩ  Lâm nghiệp Ủy viên
5  Lê Ngọc Cương  Thạc sĩ  Thủy lợi Ủy viên
         

 

 Danh sách thành viên Hội đồng khoa học mở rộng

TT Họ và tên Học hàm, học vị Ngành
1  Nguyễn Viết Tùng Giáo sư, Tiến sĩ Nông nghiệp
2  Phạm Văn Lầm  Giáo sư, Tiến sĩ Bảo vệ thực vật
3  Thiều Quang Tuấn  Giáo sư, Tiến sĩ  Thủy lợi
4  Nguyễn Văn Quảng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học
5  Nguyễn Trọng Nga Phó Giáo sư, Tiến sĩ Địa vật lý
6  Mai Sỹ Tuấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh thái học
7  Lê Minh Sắt Tiến sĩ Quản lý nhà nước về KHCN
       

 

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn