Hotline: 090 343 6383

Danh sách thành viên Hội đồng khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Họ và tên Chuyên ngành Chức danh trong hội đồng

PGS. TS. Trịnh Văn Hạnh

Côn trùng học Chủ tịch

GS.TS. Nguyễn Viết Tùng

Nông nghiệp Ủy viên thường trực

TS. Lê Minh Sắt

Quản lý Nhà nước về KHCN Ủy viên thường trực

GS.TS. Phạm Văn Lầm

Bảo vệ thực vật Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Côn trùng học Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Trọng Nga

Địa vật lý Ủy viên

PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn

Sinh thái học Ủy viên
GS.TS. Thiều Quang Tuấn Công trình biển Ủy viên

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn