Hotline: 0798039696

 

Đề tài độc lập cấp nhà nước: “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau” đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo Quyết định số 933, ngày 27 tháng 4 năm 2017. Dưới đây là một số thông tin chính của đề tài:

- Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-26/17

- Tổng kinh phí thực hiện: 6.050 triệu đồng

- Thời gian thưc hiện: 36 tháng (T9/2017 – T8/2020)

- Tổ chức chủ trì: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

- Chủ nhiệm đề tài: ThS, NCS. Nguyễn Minh Đức

- Mục tiêu đề tài:

+ Xác lập được cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) về mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã;

+ Xây dựng được các mô hình quản lý khu bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã;

Xây dựng và đề xuất được bộ tiêu chí, hướng dẫn kỹ thuật thành lập khu bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã.

- Nội dung của đề tài: Đề tài gồm 5 nội dung chính:

+ Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) về mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã;

+ Nội dung 2: Xây dựng bộ tiêu chí thành lập khu bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã và tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động bảo tồn của mô hình;

+ Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng 03 mô hình thử nghiệm bảo tồn đa dạng sinh học quy mô cấp xã ở các vùng sinh thái khác nhau;

+ Nội dung 4: Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã;

+ Nội dung 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, kinh tế - xã hội Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn