Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.131
Website Link
Main News Site
Đánh giá hiệu quả giảm sóng của tường mềm bằng thí nghiệm trên mô hình thực tế tại khu vựa Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu trong mùa gió Tây Nam
Ngày tạo: 23/12/16

(WIP) - Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê đã tiến hành thí nghiệm trên mô hình thực tế để  thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Đánh giá hiệu quả giảm sóng, giảm dòng chảy ven bờ, ổn định bãi của các dạng tường mềm đã được xây dựng tại Bạc Liêu” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đặt hàng.

Dựa trên kết quả khảo sát thủy hải văn trong mùa gió Tây Nam của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình kéo dài từ 29/8 – 16/9/2016, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích và đánh giá hiệu quả giảm sóng của tường mềm đã xây dựng tại khu vực Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu, từ đó đưa ra hướng tuyến tường mềm hợp lý trong mùa gió Tây Nam.

Tại khu vực Nhà Mát hiện đang có 04 loại tường mềm được xây dựng nhằm giảm sóng, gây bồi để trồng cây ngập mặn, bao gồm: tường mềm loại 1 (b = 1,2m; h = 1,4), tường mềm loại 2 (b = 0,4m; h = 1,4m), tường mềm loại 3 (b = 0,4m; h = 0,8m) và tường mềm loại 4 (b = 0,8m; h = 1,4m). Sau khi phân tích kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đã xác định tường mềm loại 1 và tường mềm loại 4 là 02 loại tường mềm có vai trò giảm sóng chính trong mùa gió Tây Nam.

Hoa sóng và hiện trạng tường mềm loại 1 và loại 4 tại Nhà Mát

Từ số liệu khảo sát, nhóm nghiên cứu đã phân tích và đưa ra được tương quan giữa hiệu quả giảm sóng và cao trình mực nước của 02 loại tường mềm. Kết quả phân tích cho thấy tường mềm loại 1 có hiệu quả giảm sóng 15,2 % tốt hơn tường mềm loại 4 có hiệu quả giảm sóng 12,67%. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu xác định được hướng tuyến tường mềm hợp lý để giảm sóng trong mùa gió Tây Nam là hướng hợp với hướng Bắc một góc từ 90 ÷ 135O.

ThS. Mai Trọng Luân, KS. Lê Thanh Tùng, KS. Trần Thị Phương Thảo

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software