Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.260
Website Link
Main News Site
Các mối quan hệ của những thay đổi rừng ngập mặn ven biển và sử dụng đất liền kề: Một đánh giá trong khu vực Đông Nam Á và Kiên Giang, Việt Nam
Ngày tạo: 22/12/16

(WIP) - Môi trường sống rừng cây ngập mặn vùng bờ biển đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người gây ra và các lực lượng của tự nhiên gây ra, đặc biệt là do các tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Bài báo này đánh giá lại trạng thái kiến thức về trình điều khiển của những thay đổi trong môi trường sống ngập mặn ven biển ở Đông Nam Á, với sự nhấn mạnh lớn các trình điều khiển chính sách được Nhà nước giao rừng của sự thay đổi tại rừng ngập mặn vùng bờ biển ở Kiên Giang, Việt Nam. Một số lượng lớn các nghiên cứu đã xem xét đến mối quan hệ của sự thay đổi về sử dụng đất vùng bờ biển và các yếu tố động lực học của rừng ngập mặn vùng bờ biển, trong khi đó có một vài nghiên cứu đã kiểm tra các ảnh hưởng của chính sách phát triển vùng bờ biển và sự tham gia của địa phương trong công tác bảo tồn rừng ngập mặn. Dựa vào sự đánh giá này, các vấn đề quan trọng chính đã được giải quyết một nghiên cứu trực tiếp trong tương lai liên quan đến chính sách và các quy định về bảo tồn rừng ngập mặn tại Kiên Giang, Việt Nam. Bài báo này lập luận rằng một chính sách có tầm quan trọng lớn về quyền lợi và trách nhiêm của địa phương trong rừng ngập mặn vùng bờ biển và một chính sách rõ ràng về những lợi ích kinh tế chia sẻ các nguồn tài nguyên vùng bờ là chìa khóa của sự bảo tồn rừng ngập mặn thành công.

Sự thay đổi lịch sử tại rừng ngập mặn vùng bờ biển tại các nước Đông Nam Á (Hai-Hoa Nguyen, 2014)

Sự thay đổi theo thời gian của diện tích rừng ngập mặn tại Việt Nam từ năm 1943 (Hai-Hoa Nguyen, 2014)

Người dịch: TS. Mai Cao Trí

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Nguồn: Hai-Hoa Nguyen (2014). “The relation of coastal mangrove changes and adjacent land-use:  A review in Southeast Asia and Kien Giang, Vietnam.” Ocean & Coastal Management, Vol 90, Pages 1-10, ISSN 0964-5691, http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.12.016

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software