Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.632
Website Link
Main News Site
Phòng Kế hoạch, Tài chính
Ngày tạo: 30/09/16

Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng: Vũ Hoàng Yến Ly

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Đăng Dũng

Điện thoại: 04. 35636883

Chức năng, nhiệm vụ 

1. Công tác kế hoạch

- Là đơn vị đầu mối quản lý các hoạt động Khoa học công nghệ;

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về các hoạt động của Viện;

- Theo dõi đôn đốc tình hình đề xuất, tuyển chọn đề tài, dự án. Tổ chức việc phê duyệt đề cương, dự toán, theo dõi việc thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học;

- Theo dõi, đánh giá việc lập và thực hiện kế hoạch hàng tháng của Viện và các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng qui chế quản lý về khoa học công nghệ, hợp đồng kinh tế của Viện;

- Thực hiện việc đăng ký bản quyền sáng chế, sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và quản lý thương hiệu;

2. Công tác tài chính

- Thực hiện công tác kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán và yêu cầu quản lý của Viện;

- Tham gia xây dựng các kế hoạch về tài chính, quản lý các nguồn vốn theo quy định, cập nhật và phổ biến các chế độ, chính sách về tài chính trong Viện;

- Thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin tài chính phục vụ cho công tác quản lý tài chính, kinh tế của lãnh đạo Viện;

- Quản lý các hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh, kiểm soát các hoạt động liên quan đến tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của Viện;

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra dự toán đề tài, dự án;

- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của Viện;

3. Công tác quản lý thiết bị

- Theo dõi và quản lý toàn bộ các thiết bị của Viện về số lượng và chất lượng;

- Tổ chức kiểm kê tài sản theo quy định hiện hành;

- Xây dựng qui chế quản lý tài sản của Viện;

- Lập kế hoạch và theo dõi việc sử dụng trang thiết bị của Viện;

- Trích khấu hao và hao mòn tài sản theo qui định;

- Đề xuất, theo dõi việc sửa chữa định kỳ và thường xuyên trang thiết bị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân giao.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software