Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.724
Website Link
Main News Site
Khảo sát ảnh hưởng của nấm Metarhizium anispoliae sorokin trên sùng khoai lang Cylas formicarius Fab. trong điều kiện phòng thí nghiệm
Ngày tạo: 13/07/12

Sùng khoai lang Cylas formicarius Fab. là đối tượng chính gây hại nghiêm trọng trên các vùng trồng khoai lang ở khắp thế giới (Hwang and Hung, 1991; Wolfe, 1991; Capinera, 1998). Trong điều kiện hiện nay, tại Đồng bằng sông Cửu Long, việc nuôi cấy nấm xanh Metarhizium anispoliae bước đầu đã mang lại hiệu quả phòng trị cao, nhất là đối với rầy nâu hại lúa ở điều kiện tự nhiên. Do vậy, việc nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của nấm xanh Metarhizium anispoliae trên sùng khoai lang trong điều kiện phòng thí nghiệm nhằm tạo cơ sở cho việc thiết lập chiến lược quản lý hiệu quả sự gây hại của sùng khoai lang (SKL) ở điều kiện ngoài đồng theo hướng thân thiện với môi trường sinh thái.

Phạm Kim Sơn (2010) đã nghiên cứu khả năng ký sinh của 3 loại nấm xanh Metarhizium anispoliae, nấm trắng Beauveria bassiana, nấm tímPaecilomyces sp. lên thành trùng SKL được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại quan sát 40 cá thể. Dung dịch nấm ký sinh được sử dụng ở nồng độ là 109 bào tử/ml (i);  Khảo sát hiệu quả của nấm xanh Metarhizium anisopliae theo các nồng độ khác nhau trên SKL gồm 5 nghiệm thức (109, 108, 107, 106  bào tử/ml, đối chứng), với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại quan sát 30 cá thể (ii);  Khảo sát khả năng lây lan của nấm xanh Metarhizium anispoliae  trong nhómSKL ở điều kiện phòng thí nghiệm được bố thí hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 3 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại gồm 10 thành trùng sùng thu được bằng bẫy pheromone giới tính và đã được xử lý bằng nấm xanh Metarhizium anispoliae, sau đó tách riêng mỗi thành trùng sùng đã nhiễm nấm xanh này vào hộp nhựa có chứa 30 thành trùng khác (chưa nhiễm nấm xanh) (iii)

Qua các kết quả nghiên cứu trên SKL Cylas formicarius Fab., Phạm Kim Sơn nhận thấy rằng: Trong điều kiện phòng thí nghiệm (độ ẩm 80,87%, nhiệt độ 30,62%), nấm xanh Metarhizium anisopliae có khả năng ký sinh lên thành trùng SKL đạt trên 98% ở thời điểm 7 ngày sau khi nhiễm chủng (i). Dung dịch nấm xanhMetarhizium anispoliae cho hiệu lực gây chết SKL cao nhất ở nồng độ 109 bào tử/ml (ii). Ở điều kiện phòng thí nghiệm, nấm xanh Metarhizium anispoliae dạng bột khô và dung dịch cho hiệu quả ký sinh và lây lan trong quần thể SKL khá cao từ 20 ngày sau khi xử lý (iii).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phạm Kim Sơn, Châu Nguyễn Quốc Khánh, Huỳnh Thị Ngọc Linh, Lê Văn Vàng: Khảo sát ảnh hưởng của nấm Metarhizium anisopliae Sorokin trên sùng khoai lang (Bọ hà) Cylas formicarius Fabricius trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3A): 561 – 566, 2010.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software