Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.700
Website Link
Main News Site
Bản tin KHCN tháng 02/2012 của Trung tâm SHBV đê
Ngày tạo: 03/05/12
Nghiên cứu các giải pháp trồng cây bảo vệ đê biển, góp phần cải thiện môi trường ven biển ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang

1. Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp trồng cây bảo vệ đê biển, góp phần cải thiện môi trường ven biển ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang

2. Mục tiêu: Đề xuất được qui trình công nghệ trồng cây bảo vệ đê biển ở các cồn cát, gò đồi thuộc các tỉnh Nam Trung bộ và trồng cây ngập mặn ở các bãi bồi, bãi thoải điển hình ở các tỉnh Nam bộ.

3. Kết quả chính:

3.1. Đề tài đã hoàn thành toàn bộ các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đề cương được duyệt:

- Tổng quan tình hình nghiên cứu về trồng cây chắn gió, ổn định vùng cát và trồng cây ngập mặn chắn sóng, bảo vệ đê biển trên thế giới và ở Việt Nam.

- Điều tra, phân loại các dạng dải cát và bãi ngập mặn ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang.

- Thu thập, phân tích và xác định được 10 loài cây trồng phù hợp với các  dạng cát ven biển Nam Trung bộ: Phi lao, Keo lá tràm, Keo chịu hạn, Xoan chịu hạn, Muống biển, Xương rồng, Dứa dại, Cỏ chỉ, Tù bi và 7 loài cây trồng trên các bãi triều ở Nam bộ: Mắm, Đước, Bần chua, Dừa nước, Cóc, Dà vôi, Bần trắng.

- Qui hoạch 3.363,3ha trồng cây trên cát chắn gió, chống cát bay, cát chảy, ổn định và bảo vệ cồn cát tại các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và 9.337,48ha trồng cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển tại các tỉnh ven biển Nam bộ.

- Đánh giá hiệu quả của việc trồng trồng cây trên cát chống cát bay, cát chảy và trồng cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ đê biển: Chắn gió, chống cát bay, cát chảy, ổn định và bảo vệ cồn cát tại các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển tại các tỉnh ven biển Nam bộ một cách hiệu quả và bền vững; Tạo thêm công ăn việc làm, giữ vững và mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân ven biển; Góp phần cải thiện môi trường ven biển, tạo điều kiện hình thành và phát triển du lịch sinh thái ven biển; Góp phần đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế xã hội bền vững của các địa phương ven biển.

3.2. Đề tài đã hoàn thành tất cả các sản phẩm theo đề cương đạt và vượt mức yêu cầu đề ra bao gồm:

- Xây dựng bản đồ tỷ lệ 1:50.000 quy hoạch trồng các loài cây phù hợp với các dạng cát ven biển và bãi triều cho các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang với tổng diện tích quy hoạch cho khu vực Nam Trung Bộ là 3.363,3ha và tổng diện tích quy hoạch cho khu vực Nam Bộ là 9.337,48ha.

- Xây dựng thành công 02 mô hình trình diễn:

            + Mô hình trồng cây trên dải cát ven biển chống cát bay, cát chảy tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định với tổng diện tích: 28.000 m2 (400m x 70m), gồm 5 loài cây trồng: Phi lao, Xoan chịu hạn, Xương rồng, Dứa dại, Muống biển. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, tỉ lệ cây sống sau trồng 3 tháng của mô hình là trên 75%.          

            + Mô hình trồng cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ đê biển tại xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng với tổng diện tích: 29.000 m2 (580m x 50m), gồm 3 loài cây ngập mặn: Đước đôi, Mắm biển, Bần chua. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, tỉ lệ cây sống sau trồng 4 tháng đạt gần 80%.

- Xây dựng các bản hướng dẫn kỹ thuật ươm, trồng và chăm sóc các cây trồng phù hợp với các dạng cát ven biển Nam Trung bộ (gồm: Phi lao, Keo lá tràm, Xoan chịu hạn, Xương rồng, Muống biển) và bãi triều ở Nam bộ  (gồm Bần chua, Mắm, Đước, Dà vôi, Tra biển, Dừa nước.

- Đăng 02 bài báo trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi.

- Đào tạo được 01 Thạc sỹ và đang đào tạo 01 Tiến sỹ.

3.3. Kết quả của đề tài đã cung cấp dẫn liệu để tham gia soạn thảo “Tiêu chuẩn thiết kế đê biển”  phần trồng cây ngập mặn.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software